Regulamin

Serwis - usługa zlokalizowana pod adresem app.presshunter.pl oraz presshunter.pl skupiająca bazę Reklamodawców oraz Wydawców. Serwis umożliwia Wydawcom dodanie swoich stron internetowych do systemu celem sprzedaży Reklamodwcom miejsca na artykuły.

Użytkownik serwisu - osoba która zarejestrowała konto w serwisie i dokonała jego poprawnej weryfikacj poprzez kliknięcie linku potwierdzającego założenie konta przesyłanego drogą mailową.

Reklamodawca - użytkownik Serwisu który ma możliwość publikacji artykułu uzupełniongo o innego rodzaju treści (np. zdjęcia, filmy) lub zamieszczenia odnośnika/baneru reklamowego w istniejącym artykule na stronie Wydawcy, przy czym może być ostatecznym beneficjentem usługi lub też podmiotem działającym na zlecenie takiego beneficjenta (np. dom mediowy) ponoszącym odpowiedzialność wobec usługodawcy jakby zamawiał usługi we własnym imieniu i na własną rzecz.

Wydawca - użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą odsprzedający Reklamodawcy miejsce na nowy artykuł lub link/baner w istniejącym artykule na swojej stronie internetowej dodanej do Bazy domen serwisu.

Baza domen - lista portali i blogów należących do Wydawców, tworzona jest przez Wydawców i podlega moderacji przez Serwis (akceptacji lub odrzuceniu na etapie weryfikacji).

Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod adresem presshunter.pl oraz app.presshunter.pl, na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych regulaminem.

Usługa świadczona jest przez PressHunter s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ołowiana 59, NIP: 7262677144, Regon 383077164 (dalej: „Usługodawca”).

USŁUGA

Świadczona usługa polega w szczególności na udostępnieniu Serwisu i jego funkcjonalności (w tym: publikacja artykułów na stronach internetowych Wydawców, oraz publikacja odnośników, lub banerów reklamowych w artykułach na stronach Wydawców), w tym narzędzi komunikacyjnych i funkcjonalności umożliwiających tworzenie ofert przez Wydawców i zamawianie oraz opłacanie usług przez Reklamodawców.

Prawidłowe korzystanie z Usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera wyposażonego w system operacyjny oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari lub inną). Niektóre Usługi takie jak powiadomienia i niektóe narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail.

Dostęp do Serwisu, jako Usługa jest rozliczany w ramach płatności pobieranych za Usługi płatne. Zawarcie umowy o świadczenie takiej Usługi następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z w/w Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu.

Świadczone Usługi płatne polegają na pośredniczeniu pomiędzy Wydawcami a Reklamodawcami w udostępnieniu blogów, portali i publikacji artykułów płatnych lub odnośników, lub banerów reklamowych w istniejących artykułach. Do cen ofert utworzonych i ustalonych przez Wydawców naliczana jest prowizja serwisu za świadczoną usługę pośredniczenia.

REJESTRACJA

Procedura rejestracji polega na wypełnieniu zgodnie z instrukcjami elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminów jak też odznaczenia zgód w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę. Wraz z akceptacją Regulaminu przez Reklamodawcę lub Wydawcę następuje zawarcie umowy Reklamodawcy lub Wydawcy z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Serwisu PressHunter.

Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wyświadczona z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności. Pełen dostęp do Serwisu i funkcjonalności dla Reklamodawcy Użytkownik serwisu otrzymuje po potwierdzeniu swojego adresu mailowego oraz wypełnieniu w profilu "Moje dane" danych niezbędnych do celów księgowych: imię oraz nazwisko, adres. Pełen dostęp do Serwisu i funkcjonalności serwisu dla Wydawcy Użytkownik będący przedsiębiorcą otrzymuje po potwierdzeniu swojego adresu mailowego oraz poprawnym wypełnieniu profilu danymi: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

BAZA DOMEN SERWISU

Baza domen serwisu tworzona jest przez Wydawców i podlega moderacji (akceptacji lub odrzuceniu na etapie weryfikacji). Zmiana bazy domen serwisu nie jest uważana za zmianę regulaminu.

Wydawca publikuje w Serwisie listę swoich stron internetowych których dotyczy pośrednictwo. Dla każdego portalu lub bloga Wydawca podaje informacje o jego adresie, tematyce, opisie, popularności i inne ważne dla Reklamodawców dane. Informacje podawane przez Wydawców podlegają jedynie częściowej weryfikacji Usługodawcy. Jeśli Reklamodawca chce skorzystać z Portalu winien zapoznać się nie tylko z informacjami Wydawców, ale też zawartością i sposobem funkcjonowania podanego przez Wydawcę portalu lub bloga.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ REKLAMODAWCĘ

Wyboru strony internetowej do publikacji artykułu lub odnośnika, lub baneru reklamowego w istniejącym artykule Reklamodawca może dokonać z poziomu "Lista ofert" w zakładce "Przeglądaj oferty" dostępnej w Serwisie.

Artykuł może zostać przesłany przez Reklamodawcę lub zamówiony u Wydawcy wraz z jego publikacją. To czy Wydawca przygotuje również artykuł dla Reklamodawcy jest zawarte w ofercie określonej przez Wydawcę. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że publikacja artykułu przygotowanego przez Wydawcę nie powoduje nabycia przez Reklamodawcę jakichkolwiek praw do treści.

Reklamodawca przekazując artykuł do publikacji powinien poinformować w uwagach do zlecenia Wydawcę jeśli jego treść nie jest unikalna (treść artykułu była wcześniej publikowana w Internecie lub planowane jest przez Reklamodawcę dalsze publikowanie tej samej treści w Internecie). W przypadku, gdy artykuł płatny nie cechuje się unikalnością i jednocześnie Reklamodawca w formularzu podczas dodawania artykułu płatnego nie zaznaczył braku unikalności, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. Jeśli przesłany artykuł lub dołączone do niego materiały (zdjęcia, grafiki, filmy) nie spełniają wymogów Wydawcy, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. W przypadku gdy Wydawca stwierdzi, że Reklamodawca nie ma praw do dołączonych materiałów (zdjęcia, grafiki, filmy), Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. Reklamodawca poprzez Serwis ma możliwość zlecania zmian do opublikowanego przez Wydawcę artykułu przed jego finalną akceptacją.

Reklamodawca zapewnia, że artykuł przekazany do publikacji, będzie zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy).

Reklamodawca przekazując Wydawcy grafikę którą chce umieścic w artykule publikowanym na stronie Wydawcy musi zaznaczyć na jakiej licencji jest przekazywana grafika oraz jakie ma do niej prawa. Wydawca przed wykorzystaniem zdjęcia zobowiązany jest zapoznać się z treścią tej licencji oraz pozostałymi wymogami prawnymi, jak też przestrzegać tych wymogów pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone treści lub odnośniki, lub banery reklamowe do istniejących artykułów (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez materiały przesłane przez Reklamodawcę lub ustalenia indywidualne Reklamodawcy z Wydawcą.

Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie i akceptację oferty, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.

Jeśli w ciągu 5ciu dni roboczych Reklamodawca nie zatwierdzi zlecenia przyjętego i zrealizowanego przez Wydawcę zlecenie może zostać zatwierdzone przez Usługodawcę tak aby Wydawca otrzymał za jego realizację ustalone wynagrodzenie. Brak reakcj Wydawcy w ciągu 5ciu dni roboczych na uwagi Reklamodawcy dotyczące zlecenia może skutkować brakiem zatwierdzenia zlecenia przez Usługodawcę.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ WYDAWCĘ

Wydawca może nie zaakceptować zlecenia. Wydawca po akceptacji zlecenia ma 7 dni na publikację artykułu na swojej stronie internetowej dodanej do Bazy domen serwisu i wybranej przez Reklamodawcę lub dodaniu odnośnika, lub banera graficznego w artykule w artykule zamieszczony na stronie internetowej dodanej do Bazy domen serwisu i wybranej przez Reklamodawcę.

Wydawca po opublikowaniu artykułu lub odnośnika, lub baneru reklamowego i potwierdzeniu wykonania zamówienia Reklamodawcy oraz potwierdzenia przez Reklamodawcę akceptacji wykonania zlecenia otrzyma za nie wynagrodzenie.

Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Serwisu, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie i akceptację oferty, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Serwisu. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.

Reklamodawca przekazując artykuł do publikacji powinien poinformować w uwagach do zlecenia Wydawcę jeśli jego treść nie jest unikalna (treść artykułu była wcześniej publikowana w Internecie lub planowane jest przez Reklamodawcę dalsze publikowanie tej samej treści w Internecie). W przypadku, gdy artykuł płatny nie cechuje się unikalnością i jednocześnie Reklamodawca w formularzu podczas dodawania artykułu płatnego nie zaznaczył braku unikalności, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. Jeśli przesłany artykuł lub dołączone do niego materiały (zdjęcia, grafiki, filmy) nie spełniają wymogów Wydawcy, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. W przypadku gdy Wydawca stwierdzi, że Reklamodawca nie ma praw do dołączonych materiałów (zdjęcia, grafiki, filmy), Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy. Reklamodawca poprzez Serwis ma możliwość zlecania zmian do opublikowanego przez Wydawcę artykułu przed jego finalną akceptacją.

Reklamodawca przekazując Wydawcy grafikę którą chce umieścic w artykule publikowanym na stronie Wydawcy musi zaznaczyć na jakiej licencji jest przekazywana grafika oraz jakie ma do niej prawa. Wydawca przed wykorzystaniem zdjęcia zobowiązany jest zapoznać się z treścią tej licencji oraz pozostałymi wymogami prawnymi, jak też przestrzegać tych wymogów pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone treści lub odnośniki, lub banery reklamowe do istniejących artykułów (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez materiały przesłane przez Reklamodawcę lub ustalenia indywidualne Reklamodawcy z Wydawcą.

W przypadku braku udostępnienia powierzchni Portalu pomimo potwierdzenia przyjecia zlecenia przez Wydawcę, lub publikacji artykułu przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub zwłoki w publikacji, Reklamodawca podejmuje decyzję, czy: Wykonawca udostępnia powierzchnię Portalu zgodnie z umową, Wydawca poprawia treść publikacji, Reklamodawca odstępuje od umowy - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi.

W ramach przewidzianego umową wynagrodzenia Wydawca powinien udostępniać powierzchnię Portalu i utrzymywać publikację artykułu lub odnośnika, lub baneru reklamowego w istniejącym artykule przynajmniej przez okres jednego roku w niezmienionej treści, chyba że w ofercie Wydawcy zostało to określone inaczej lub też Reklamodawca dokonał innych ustaleń bezpośrednio z Wydawcą i zostały one przed Wydawcę wyraźnie zaakceptowane. Jakakolwiek deklaracja czy oświadczenie Wydawcy o utrzymywaniu publikacji przez okres dłuższy niż jeden rok będą traktowane jako niezobowiązujące i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

W przypadku gdy Wydawca usunie artykuł opłacony przez Reklamodawcę, lub dokona w nim istotnych zmian przykładowo dotyczących odnośników w treści, wówczas Reklamodawca nie jest uprawniony do domagania się zwrotu jakiejkolwiek części wynagrodzenia wobec Usługodawcy. Reklamodawca ma prawo roszczenia zwrotu kosztów udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu, ale tylko bezpośrednio od Wydawcy w tej części, która stanowiła wynagrodzenie Wydawcy. Usługodawca może starać się pomóc Reklamodawcy w uzyskaniu zwrotu od Wydawcy poprzez ograniczenie lub zablokowanie konta Wydawcy jeśli Usługodawca stwierdzi, że doszło do naruszenia regulaminu przez Wydawcę.

Okres udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu lub odnośnika, lub baneru reklamowego w istniejącym artykule może ulec skróceniu, bez prawa do zgłaszania wobec Usługodawcy lub Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu zwrotu wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy: Wydawca zawiesił lub zakończył działalność portalu, publikacja została usunięta ponieważ naruszała przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza przepisy prawa, publikacja lub dostarczony przez wydawcę dodatkowy materiał (grafika, zdjęcie, film) została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie że narusza prawa osób trzecich, publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Reklamodawcy z Wydawcą, Reklamodawca wykonuje nienaturalne linkowanie artykułu bez zgody Wydawcy które ma negatywny wpływ na portal Wydawcy, Reklamodawca naruszył postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji, jest to następstwem działania siły wyższej.

W przypadku, kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego dotyczącego portalu lub bloga na którym miała miejsce publikacja, Wydawca może czasowo lub trwale zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie publikacji.

WPŁATY, WYPŁATY, ROZLICZENIA

Reklamodawca po zaksięgowaniu wpłaty otrzymuje fakturę VAT do 7 dni roboczych. Wpłata realizowana jest na wirtualne konto w systemie "portfel w systemie".

Wydawca może wypłacić zarobione środki wgrywając fakturę VAT. Wypłaty realizowane są do 7 dni roboczych na numer konta podany na FV. Minimalna kwota jaką można wypłacić poprzez zakładkę Finanse to 100zł brutto.

Wydawca może zgłosić mailowo chęć wypłacenia wszystkich zgromadzonych przez siebie środków oraz przesłać pocztą elektroniczną fakturę VAT.

Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, w tym stawki wynagrodzenia, określa Usługodawca w ramach Serwisu, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi.

Ceny wskazane w Serwisie mogą ulegać zmianom zarówno w wyniku modyfikacji poziomu prowizji jak i cen za publikacje lub inne działania określanych przed Wydawców dla swoich ofert, przy czym dla potrzeb rozliczeń wiążące są te, które obowiązują w chwili złożenia przez Reklamodawcę zamówienia. Zmiana cen ofert przez Wydawcę nie wymaga informowania o tym serwisu. Zmiana prowizji w systemie nie wymaga informowania o tym Wydawców oraz Reklamodawców.

Reklamodawca i Wydawca upoważnia Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej. Faktury dostępne są do pobrania z poziomu Usługi.

ZAIWESZENIE, BLOKADA KONTA

Konto Reklamodawcy lub Wydawcy może zostać usunięte lub trwale zablokowane przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, że: Reklamodawca lub Wydawca narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, podane przez Reklamodawcę lub Wydawcę dane są nieprawdziwe lub niepełne, lub utrudnia innym Uzytkownikom korzystanie z Usługi. Przypisanie Reklamodawcy lub Wydawcy którego konto zostało zablokowane nowego konta lub odblokowanie zablokowanego konta wymaga usunięcia naruszeń oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi. Usługodawca nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz, z poszanowaniem praw nabytych w ramach zawartych umów na Usługi, zastrzega sobie prawo zmiany lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

Usługodawca odpowiada wobec Reklamodawcy za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług w charakterze pośrednika. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada przed Reklamodawcą, odpowiedzialność za efekt poszczególnych Usług ponosi Wydawca.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi w sposób niezgodny z regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych.

Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Reklamodawcę jak też nie może przekroczyć kwoty 500 złotych. Ograniczeń odpowiedzialności nie stosuje się w przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy Reklamodawcy z Wydawcą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców lub Wydawców i opublikowanych przez Wydawców.

Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone przez Reklamodawców treści lub odnośniki, lub banery reklamowe do istniejących artykułów (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez materiały przesłane przez Reklamodawcę lub ustalenia indywidualne Reklamodawcy z Wydawcą.

Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Reklamodawcy.

Reklamodawca oraz Wydawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu i umów zawartych w oparciu o Regulamin.

W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Reklamodawcy lub Wydawcy, lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Reklamodawcę lub Wydawcę zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Reklamodawca lub Wydawca zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Reklamodawca lub Wydawca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@presshunter.pl lub listowanie na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po ich otrzymaniu, w kolejności daty otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji złożonej poprzez e-mail lub listowanie na adres siedziby firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie spory między Reklamodawcą i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 04.11.2019

Zobacz Politykę Prywatności